Głównym i najważniejszym celem Fundacji jest zachowanie i uporządkowanie posiadanych zbiorów.
    Cel następny, to walka o pamięć, czyli szerokie ich udostępnienie - jako dziedzictwa naszej kultury i jako dokumentu wielkiego społecznego przeżycia. Zrywu, który przywrócił naszej Ojczyźnie suwerenność i otworzył Polakom okno na świat.
    Fundacja prowadzi swoją działalność poprzez inicjowaie lub organizowanie: prac badawczych, wystaw, konferencji, seminariów i wydawnictw oraz innych form popularyzatorskich.
    Zwracamy się do najmłodszych pokoleń, ale także do wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej o naszych dziejach współczesnych, wśród których karta zwycięskiej "Solidarności" należy do najpiękniejszych.
    Chcemy organizować wystawy i pokazy filmowe, wieczory autorskie oraz spotkania z twórcami filmów i bohaterami tamtych wydarzeń - ukazując prawdę o Polsce lat 80-tych i początku 90-tych.
    Zamierzamy fundować stypendia wspierające prace badaczy i filmowców, dziennikarzy i studentów, zbieżne z celami Fundacji. Zamierzamy również utworzyć katalog materiałów filmowych rozproszonych po całym świecie, a dotyczących działalności emigracyjnych środowisk opozycyjnych oraz "Solidarności" za granicą.
    Otwarty dostęp do unikalnych zapisów, dokonanych wówczas przez niezależnych twórców, znacznie wzbogaci wiedzę historyków i dokumentalistów. Przyczyni się do przywrócenia pamięci oraz wrażliwości historycznej ludzi w Polsce i za granicą.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. Założycielem Fundacji Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości" jest Video
Studio Gdańsk, które na rzecz Fundacji Archiwum Filmowego
"Drogi do niepodległości" przekazuje całe swoje zbiory filmowe i fotograficzne.

§2. Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości" zwana dalej Fundacją,
działa na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 1984 r. o fundacjach oraz
niniejszego statutu.

§3. 1. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§4. 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§5. Znakiem Fundacji jest logo, oparte na znaku graficznym Video Studio Gdańsk,
którego wzór stanowi załącznik do statutu.

§6. 1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się
donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności
Fundacji.
2. Rada Kuratorów może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą
przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom
społecznym zasłużonym dla Fundacji.
3. Zasady wpisywania do Księgi Donatorów i zasady wyróżniania osób i organizacji,
o których mowa w ust. 2 określa Rada Kuratorów.

§7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury RP.

Rozdział 2
Cele FAF

§8. Celami statutowymi Fundacji zgodnie z postanowieniami założyciela są:
działalność kulturalna, działalność badawczo - naukowa, działalność edukacyjna, a
w szczególności:
1. utrzymywanie i pomnażanie zbiorów Fundacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji
filmowej i fotograficznej okresu po roku 1980 oraz ich opracowywanie i
upowszechnianie;
2. wspieranie i organizowanie badań w dziedzinie nauk historycznych,
politologicznych humanistycznych, medioznawczych, społecznych, prawnych oraz
ekonomicznych;
3. upowszechnianie posiadanych zasobów archiwalnych wraz z opracowanymi
materiałami ukazującymi je w szerszym kontekście historycznym i współczesnym;
4. propagowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne poprzez realizację
projektów służących lepszemu wykorzystaniu potencjału politycznego i
gospodarczego Polski zarówno na arenie wewnętrznej jak i międzynarodowej;
5. podnoszenie standardów działalności publicznej poprzez dążenie do przejrzystości
życia publicznego, podnoszenie kwalifikacji osób publicznych, wspieranie inicjatyw
zmierzających do umocnienia postaw obywatelskich takich jako poszanowanie dla
porządku demokratycznego i zaangażowanie w działalność publiczną na każdym
poziomie instytucji samorządowych i parlamentarnych;
6. organizowanie programów stypendialnych i wspieranie rozwoju zawodowego
wybitnych studentów, działaczy samorządowych, gospodarczych oraz innych osób
zaangażowanych w działalność "pro publico bono."


§9 Fundacja realizuje cele określone w § 8 w szczególności poprzez:
1. Tworzenie materialnych warunków do rewitalizacji oraz zabezpieczenia
archiwalnych zasobów filmowych.
2. Organizowanie i finansowanie:
a) prac naukowo - badawczych,
b) konferencji, seminariów, sympozjów, sesji naukowych, zjazdów, koncertów,
działalności popularyzatorskiej,
c) stypendiów dla osób realizujących lub predysponowanych do realizacji celów
Fundacji, w tym stypendiów wspierających rozwój filmowców, dziennikarzy,
studentów i działaczy samorządowych, a także nagród dla osób
zaangażowanych w działalność pro publico bono,
d) porządkowania archiwów,
e) spotkań i wieczorów autorskich, projekcji filmowych i wystaw fotograficznych,
f) produkcji filmów i programów audiowizualnych,
g) wydawania prac naukowych, książek i publikacji związanych z okresem i
wydarzeniami zapisanymi w zbiorach Fundacji i przyczyniającymi się m.in. do
rozwoju stypendystów Fundacji.
3. Współpracę z innymi placówkami naukowymi i badawczymi oraz instytucjami
państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką
bliską celom Fundacji.
4. Współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań
publicznych zgodnych z celami Fundacji.
5. Tworzenie forum umożliwiającego współpracę osób, środowisk oraz instytucji
zainteresowanych kształtowaniem postaw obywatelskich w duchu solidarności,
praworządności, tolerancji i odpowiedzialności społecznej przy wykorzystaniu
opracowanych zbiorów Fundacji.

§10. 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji jest prowadzenie
działalności w dziedzinie:
a) prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie historii (73.20.F PKD),
b) prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk
humanistycznych i społecznych (73.20.I PKD),
c) działalności fotograficznej - kopiowania, restaurowania i retuszowania
fotografii (74.81.Z PKD),
d) pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
(80.42.Z PKD),
e) działalności archiwów (92.51.C PKD),
f) działalności wydawniczej (22.1 PKD),
g) rozpowszechniania filmów i nagrań video (92.12.Z PKD),
h) produkcji filmów i nagrań video (92.11.Z PKD),
i) projekcji filmów (92.13.Z PKD),
j) działalności radiowej i telewizyjnej (92.20.Z PKD).
3. Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia statutowej działalności
nieodpłatnej określi Prezes Zarządu Fundacji po zasięgnięciu opinii
Rady Naukowej.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

§11. Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa wniesione do
Fundacji przez Video Studio Gdańsk.

§ 12. Źródłami finansowania Fundacji są:
1) środki przekazane przez założyciela Fundacji (Video Studio Gdańsk),
2) dotacje z budżetu państwa , budżetów samorządowych i innych źródeł,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) odsetki z lokat.

§13. 1. Fundacja cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych zgodnie z
ustalonym programem działania Fundacji.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§14. 1. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
2. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań jej majątkiem w
stosunku do członków organów Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich
oraz nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
3. Przekazywanie lub wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich może nastąpić wyłącznie na
takich samych zasadach, jak przekazywanie lub wykorzystywanie majątku
Fundacji na rzecz osób trzecich.
4. Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§15. W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa, za zgodą Rady
Kuratorów, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
lub odrzucenia spadku.

§16 . Zbycie trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę
ustaloną przez Radę Fundacji, może nastąpić tylko za zgodą tejże Rady, a
pozostałych składników trwałych - tylko w przypadkach ekonomicznie niezbędnych.

Rozdział 4
Organy Fundacji

§17. Organami Fundacji są:
1) Rada Kuratorów,
2) Zarząd Fundacji.

§18. 1. Rada Kuratorów zwana dalej Radą składa się z 9 członków.
2. W skład Rady Kuratorów wchodzą:
1 osoba wskazana przez Ministra Kultury
1 osoba wskazana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
1 osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Gdańska
1 osoba wskazana przez Instytut Pamięci Narodowej
1 osoba wskazana przez Przewodniczącego NSZZ "Solidarność"
1 osoba wskazana przez Metropolitę Gdańskiego
1 osoba wskazana przez Prezydenta Lecha Wałęsę
2 osoby wskazane przez założyciela Fundacji - Video Studio Gdańsk,
o ile żadna z tych osób nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz
sekretarza.
4. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu ani pracownik Fundacji.
5. Kadencja Rady trwa 5 lat.
6. Udział w pracach Rady jest honorowy.

§19. 1. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których
podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
2. W sprawach dotyczących znaku, powoływania i odwoływania prezesa Zarządu
oraz rozporządzeń majątkowych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku. Zwołuje je
Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek prezesa Zarządu lub 3 członków
Rady.

§20. 1. Do kompetencji Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
2) ustalanie funkcji prezesa i wiceprezesów Zarządu,
3) ustalanie warunków zatrudnienia Zarządu Fundacji,
4) zatwierdzanie przestawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich
programów działania Fundacji,
5) nadzór nad działalnością Fundacji, rozpatrywanie rocznego sprawozdania
Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie
Zarządu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
6) inspirowanie kierunków działania Fundacji,
7) podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących
zbycia i nabycia nieruchomości,
8) podejmowanie uchwał, w porozumieniu z Video Studio Gdańsk, dotyczących
przekształcenia lub połączenia Fundacji z inną fundacją,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.
2. Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu
finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała
obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez
takiego rewidenta.

§21. 1. Zarząd, składający się z 1 do 3 członków kieruje Fundacją i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Kuratorów.
3. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Fundacji
upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego - prezes
Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego - każdy samodzielnie.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Kuratorów, ani
nie mogą pozostawać z żadnym z nich w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§22. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§23. 1. Wykonywanie funkcji w Radzie Kuratorów jest nieodpłatne.
2. Wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu statutowej
działalności Fundacji nie może przekraczać 1,5 - krotności przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§24. Statut niniejszy może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z
Video Studio Gdańsk uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy członków Rady.

§25. Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji.

Rozdział 6
Likwidacja Fundacji

§26. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Kuratorów w porozumieniu z
Video Studio Gdańsk.
3. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Kuratorów w porozumieniu z
Video Studio Gdańsk.


§27. 1. W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie
pozostałe składniki tego majątku mają być przekazane na cele społecznie
lub gospodarczo użyteczne, wskazane przez Video Studio Gdańsk.
2. Wyjątek od zasady wyrażonej w ust. 1 stanowią wszystkie filmowe materiały
archiwalne, dotyczące działalności publicznej Prezydenta Lecha Wałęsy,
stanowiące składnik majątku Fundacji, które zostaną przekazane
Lechowi Wałęsie.